top of page

Sakramentale handlinger

Her finner du informasjon om gjennomføring av de ulike sakramentene i St. Svithun menighet. Vi anbefaler at du leser denne før du kontakter menighetskontoret for å avtale mottakelse av et sakrament.

Dåpens sakrament

I dåpen blir barnet gjenfødt som Guds barn og innlemmet i Kirken. Foreldrene velger en eller flere faddere som må være døpte kristne, minst en må være konfirmert katolikk. Er den nyfødte i livsfare, kan enhver døpt kristen foreta «nøddåp» med vann og med ordene: NN, jeg døper deg i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Dersom dere ønsker å døpe deres barn i St. Svithun ber vi om at dere sender en e-post til menighetskontoret med følgende informasjon:

 • Ønsket dato

 • Ønsket språk, og evt. ønsket prest

 • Navn på foreldre og baby

 • Telefonnummer dere ønsker å bli kontaktet på 

Konfirmasjon - fermingens sakrament

Konfirmasjonens sakrament meddeles normalt av biskopen til ungdom i 15-16 års alder (10. klasse). I dette sakramentet fullbyrdes dåpens nåde, de unge styrkes med den Hellige Ånd og svarer selv ja til Guds kall, til å vitne om Kristus i ord og gjerning. Derved får de del i Kirkens apostoliske tjeneste. 

I St. Svithun forbereder konfirmantene seg gjennom to år med katekese. Dette betyr at de må delta på katekese i 8.- og 9. klasse før konfirmasjonen. 


Fermingens sakrament meddeles også når en voksen tas opp i Den katolske kirke. Personer som ønsker å konvertere bør avtale en samtale med en av prestene og delta på troskurs.

Eukaristiens sakrament – kommunion

Den hellige kommunion fullender den kristne innvielse ved at man sammen med menigheten tar del i Herrens offer. Den katolske kirke anbefaler sterkt at de troende mottar kommunion hver gang de er i messe.

I St. Svithun forbereder barna seg til å motta sin første hellige kommunion når de går i 3. klasse, og mange begynner med katekese allerede når de starter i 1.klasse. For å motta førstekommunion er det obligatorisk at man deltar på katekese i 2.- og 3.klasse. 


Enhver som ikke kan komme til kirken på grunn av sykdom, alderdom, fengselsopphold eller lignende, kan få motta Den hellige kommunion der de befinner seg. Både prest, diakon, kirkelig assistent eller et familiemedlem kan bringe kommunionen. Dette avtales med sognepresten.

Ekteskapets sakrament

Ved ektevielse er det ektefellene selv som meddeler hverandre sakramentet, idet de lover hverandre trofasthet og kjærlighet for livet. Presten stadfester og gir Guds velsignelse til ekteskapet. 

I Norge er en kirkelig vielse gyldig for staten.

Dersom dere ønsker å gifte dere i St. Svithun menighet ber vi om at dere sender en e-post til menighetskontoret med følgende informasjon: 

 • Ønsket dato for vielse, og evt. ønsket prest

 • Ønsket vigselssted

 • Informasjon om brud og brudgoms trossamfunn

 • Eventuell informasjon om tidligere ekteskap

Dere må også delta på ekteskapskurs, mer informasjon om ekteskapskurs i St. Svithun finner dere her.​


Dokumenter som er nødvendig for katolsk ektevielse:

 • Dåpsattester

 • Konfirmasjonsattester

 • Personopplysninger fra folkeregisteret

 • Prøvingsattest fra folkeregisteret

Skriftemålet - forsoningens sakrament

I skriftemålet vender man seg til Gud med anger, syndsbekjennelse, forsett om å gjøre godt igjen og vilje til å gjøre bot. I den senere tid har man tonet ned botens betydning som straff og lagt mer vekt på forsoning. Et grunnleggende trekk ved skriftemålet er selvransakelsen som går forut for sakramentet. Presten gir absolusjonen. Derved er man helbredet for sin synd, og forsonet med Gud og med Kirken.


For mange kan skriftemålet ha stor psykologisk verdi også som en mental terapi. Prestens oppgave er ikke først og fremst å gi psykologisk hjelp, men å formidle en hellig handling. At forsoningens sakrament kan ha en slik forløsende og frigjørende virkning, skal man glede seg over.

I St. Svithun er skriftestolen bemannet en halvtime før kveldsmessene på hverdager, og før søndagsmessene hvis mulig. Man kan også når som helst avtale skriftemål med en av prestene.

Sykesalving

Ved sykesalvingens sakrament viser Gud gjennom kirkens salving sin omsorg for og støtte til syke og eldre mennesker. I sykesalvingen får de troende et sakrament som lindrer eksistensiell smerte og styrker dem i kamp mot sykdom. Dette sakrament kan også hjelpe til en fredfull død. Det er viktig å være klar over at sykesalvingen ikke er beregnet på døende. Når man er alvorlig syk, eller står foran en alvorlig operasjon, befinner seg i en mental krise eller lignende, er sykesalvingen et sterkt tegn på at selv det mest engstelige og ensomme menneske ikke er alene. Vi er alltid under Guds omsorg og omsluttet av hele Kirkens forbønn.

De som ønsker å motta sykesalvingen, eller deres pårørende, kan kontakte en av prestene eller menighetskontoret

I St. Svithun kan man også motta sykesalvingens sakrament i forbindelse med ett av møtene til eldretreffet, vanligvis om høsten.

Begravelse og requiemmesse

Når man venter et dødsfall i familien bør man kontakte en av prestene tidlig i sykeperioden. De vil gjerne komme for å hjelpe den døende og de nærmest pårørende. Etter at døden har inntrått, kan det holdes en båreandakt. Deretter kan man drøfte med presten hva som er mest passende, en requiemmesse i kirken eller et enklere rituale for begravelse eller kremasjon

Planlegge begravelse:

 • Først må dere kontakte begravelsesbyrået.

 • Etterpå kan dere kontakte menighetskontoret og informere om ønsket språk for seremonien.

 • Tidspunktet for seremoni må fastsettes i samråd med begravelsesbyrå og prest.

 • Dersom det kun skal feires requiemmesse, avtales dette med presten.


St. Svithun menighet har egen gravplass på Eiganes kirkegård, men vanligvis blir man tildelt plass på den kirkegården som ligger nærmest den avdødes bosted.

Ordinasjon - prestevielse

Hvis noen går med tanker om å bli prest, diakon, ordensøster eller ordensbror, kan man snakke om kall med sin egen skriftefar eller religionslærer. Kirken trenger kall.

I St. Svithun bes det kontinuerlig for preste- og ordenskall, både for dem som forbereder seg og for dem som allerede er i tjeneste. Det feires også kallsmesse 1. torsdag i måneden kl. 18.00. 


Les mer om de norske prestestudentene på steystein.katolsk.no og facebook.com/steystein!

Sakramentale handlinger: Tjenester
bottom of page