top of page
  • Forfatterens bildeSt. Svithun menighet

Lịch Mục Vụ và Phụng Vụ Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện, Stavanger từ tháng 8 đến tháng 01.2022

Oppdatert: 29. jul. 2021Tháng Tám, 2021

01.08 Chúa Nhật 18 Thường Niên, năm. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn

02.08

03.08

04.08 Kính Thánh Gioan Vianny

05.08 Thứ Năm đầu tháng.

18 giờ 00: Thánh Lễ cầu cho Ơn Gọi và Chầu Thánh Thể sau Thánh Lễ

06.08 Chúa Hiển Dung

18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô sinh hoạt lại sau hè. Tập hát tại phòng Thánh

Gioan

07.08

08.08 Chúa Nhật 19 Thường Niên, năm B. 14 giơ: Thánh Lễ Cộng đoàn

09.08

10.08 Kính Thánh Lôrensô, phó tế

11.08 Kính Thánh Clara

12.08 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ) và đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau

Thánh Lễ chiều (tiếng Việt).

13.08 18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

14.08 Kính Thánh Maximilian Kolbey hoặc lễ Vộng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời

15.08 Chúa Nhật - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, năm B. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn.

16.08

17.08

18.08

19.08 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ) và đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau

Thánh Lễ chiều (tiếng Việt)

20.08 Kính Thánh Bênadô, viện phụ

18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

21.08 Kính Thánh Pio X

22.08 Chúa Nhật 21 Thường Niên, năm B. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn

23.08

24.08 Kính Thánh Bartôlômêô

25.08

26.08 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ) và đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau

Thánh Lễ chiều (tiếng Việt)

27.08 Kính Thánh Mônica, bổn mạng Hội Cao Niên

18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

28.08

29.08 Chúa Nhật 22 Thường Niên, năm B. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn.

15 giờ 30 - 17 giờ: Khai mạc khóa giáo lý (người lớn và phụ huynh) Tình Yêu và Gia

Đình cùng Lm. Đỗ Thanh Diệu OFM.

30.08

31.08

Tháng Chín, 2021

01.09

02.09 Thứ Năm đầu tháng. 18 giờ: Thánh Lễ cầu cho Ơn Gọi và Chầu Thánh Thể sau

Thánh Lễ.

03.09 Kính Thánh Gregorio Cả

18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

04.09

05.09 Chúa Nhật 23 Thương Niên, năm B. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn

06.09

07.09 18 giờ: Họp Ban Mục Vụ Cộng đoàn

08.09 Sinh Nhật Đức Mẹ, lễ kính

09.09 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ) và đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau

Thánh Lễ chiều (tiếng Việt)

10.09 18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

11.09 13 giờ: Thánh Lễ mừng kính Thánh Tôma Thiện, Bổn Mạng Cộng đoàn

12.09 Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm B. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn

13.09 Kính Thánh Gioan Kim Khẩu

14.09 SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ trọng

15.09 Đức Mẹ sầu bi, lễ kính

16.09 Kính thánh Corneliô và Cyprianô

15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ) và đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau

Thánh Lễ chiều (tiếng Việt)

17.09 18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

18.09

19.09 Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm B - Giới trẻ. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn

20.09 Thánh Andrê Kim, Phaolô Chung và các bạn Tử Đạo

21.09 Kính Thánh Mattêô, Tông Đồ hoặc Thánh Tôma Trần Văn Thiện

22.09

23.09 Kính thánh Pio Năm Dấu

15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ). Đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau Thánh Lễ

chiều (tiếng Việt).

24.09 18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

25.09 Các em Rước Lễ Lần đầu: Thánh Lễ vào lúc 9 giờ, 11 giờ và 13 giờ (Giáo xứ)

26.09 Chúa Nhật 26 Thường Niên, năm B. 14 giờ 00: Thánh Lễ Cộng đoàn.

15 giờ 30 - 16g30: giáo lý phụ huynh: "Tôi Tin"

27.09 Kính Thánh Vinh Sơn Phaolô

28.09

29.09 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, VÀ RAPHAE

30.09 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ). Đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau Thánh

Lễ chiều (tiếng Việt)

Tháng Mười, 2021

01.10 Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

02.10 Các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Thánh Lễ vào lúc: 10 giờ, 12 giờ và 14 giờ.

03.10 Chúa Nhật 27 Thường Niên, năm B. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn. Ca đoàn

Thánh Phanxicô mừng bổn mạng Phanxicô Assissi

04.10. Kính Thánh Phanxicô Assissi

05.10 18 giờ: Họp Ban Mục Vụ Công đoàn

06.10 Cộng đoàn đọc kinh Mân Côi sau Thánh Lễ chiều tại Hội trường giáo xứ

07.10 Thứ Năm đầu tháng. 18 giờ: Thánh Lễ cầu cho Ơn Gọi và lần hạt Mân Coi cùng với

giáo xứ.

08.10 18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

09.10

10.10 Chúa Nhật 28 Thường Niên, năm B. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn

11.10

12.10

13.10 Cộng đoàn đọc kinh Mân Côi sau Thánh Lễ chiều tại Hội trường giáo xứ

14.10 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ). Đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau Thánh Lễ

chiều (tiếng Việt)

15.10 Kính Thánh Têrêsa Avila

18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

16.10

17.10 Chúa Nhật 29 Thường Niên, năm B - Giới Trẻ. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn

18.10 KINH THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

19.10

20.10 Cộng đoàn đọc kinh Mân Côi sau Thánh Lễ chiều tại Hội trường giáo xứ

21.10 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ). Đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau Thánh Lễ

chiều (tiếng Việt)

22.10 Kính Thánh Gioan Phaolô II

18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

23.10

24.10 Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm B. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn

25.10

26.10

27.10 Cộng đoàn đọc kinh Mân Côi sau Thánh Lễ chiều tại Hội trường giáo xứ

28.10 KINH HAI THÁNH SIMON VÀ GIUĐA, TÔNG ĐỒ

15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ).

Đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau Thánh Lễ chiều (tiếng Việt)

29.10 18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

30.10

31.10 Chúa Nhật 31 Thường Niên, năm B. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn.

15 giờ 30 - 16 giờ 30: giáo lý phụ huỳnh: Tình Yêu hy sinh

Tháng Mười Một

01.11 KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ

02.11 CẨU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

03.11 Công đoàn đọc kinh cầu cho các linh hồn sau Thánh Lễ chiều tại hội trường giáo

xứ.

04.11 Kính Thánh Carlô Bôrrômêô

Thứ Năm đầu tháng. 18 giờ: Thánh Lễ cầu cho Ơn Gọi và lần hạt Mân Coi cùng với

giáo xứ.

05.11 18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

06.11 13 giờ 30: Thánh Lễ Cộng đoàn - cầu cho các tín hữu đã qua đời.

Viếng nghĩa trang Eiganes sau Thánh Lễ.

07.11 Chúa Nhật 32 Thường Niên, năm B. 14 giơ: Thánh Lễ Cộng đoàn

08.11

09.11 CUNG HIẾN ĐỀN THỜ THANH GIOAN LATÊRANÔ

18 giờ: Họp Ban Mục Vụ Cộng đoàn

10.11 Kính Thánh Lêô Cả

Công đoàn đọc kinh cầu cho các linh hồn sau Thánh Lễ chiều tại hội trường

giáo xứ.

11.11 Kính Thánh Martinô

15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ). Đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau Thánh Lễ

chiều (tiếng Việt)

12.11 Kính Thánh Giosaphát

18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

13.11

14.11 Chúa Nhật 33 Thường Niên, năm B. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn

15.11

16.11 18 giờ: Họp Ban Mục Vụ Cộng đoàn

17.11 Kính Thánh Elisabeth Hungari

Công đoàn đọc kinh cầu cho các linh hồn sau Thánh Lễ chiều tại hội trường

giáo xứ.

18.11 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ). Đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau Thánh Lễ

chiều (tiếng Việt)

19.11 18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

20.11 17 giơ - 22 giờ: Khóa "hấp hôn" Tình Yêu và Ân Sủng cùng Lm. Phêrô Đỗ Đức Tân.

Khóa "hấp hôn" sẽ dành riêng cho những cặp vợ chồng.

21.11 Chúa Nhật - Chúa Giêsu là Vua vũ trụ. 14 giơ: Thánh Lễ Cộng đoàn và tái lập lại

khế ước hôn phối (các cặp tham dự khóa hấp hôn)

22.11 Kính Thánh Cêcilia

23.11

24.11 Kính Thánh Andre Dũng Lạc cùng các bạn tử đạo Việt Nam (117 Thánh)

Công đoàn đọc kinh cầu cho các linh hồn sau Thánh Lễ chiều tại hội trường

giáo xứ.

25.11 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ). Đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau Thánh Lễ

chiều (tiếng Việt)

26.11 18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

27.11 13 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn - Kính 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

28.11 Chúa Nhật I mùa vọng, năm C. 14 giơ: Thánh Lễ Cộng đoàn.

15 giờ 30 - 16 giờ 30: Giáo lý (phụ huynh): Hành trình trong Đức Tin

29.11

30.11 Kính Thánh Andre , Tông Đồ

Tháng Mười Hai, 2021

01.12

02.12 Thứ Năm đầu tháng. 18 giờ: Thánh Lễ cầu cho Ơn Gọi và Chầu Thánh Thể sau

Thánh Lễ.

03.12 Kính Thánh Phanxicô Xaviê

18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

04.12

05.12 Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm C. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn

06.12

07.12. Kính Thánh Ambrôsiô

18 giờ: Họp Ban Mục Vụ Cộng đoàn

08.12 ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

09.12 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ). Đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau Thánh Lễ

chiều (tiếng Việt)

10.12 18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

11.12

12.12 Chúa Nhật III Mùa Vọng, năm C. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn

13.12

14.12 Kính Thánh Gioan Thánh Giá

15.12

16.12 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ). Đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau Thánh Lễ

chiều (tiếng Việt)

17.12 18 giờ: Ca đoàn Thánh Phanxicô tập hát tại phòng Thánh Gioan

18.12 16 giờ: Thánh Lễ Tĩnh Tâm (Cộng đoàn)

17 giờ 30: Cộng đoàn Tĩnh Tâm tại hội trường giáo xứ,

19 giờ - 21 giờ: Lảnh nhận bí tích hòa giải, nhà thờ

19.12 Chúa Nhật IV Mùa Vọng, năm C. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn (Giới trẻ).

20.12

21.12

22.12

23.12 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ). Đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau Thánh Lễ

chiều (tiếng Việt)

24.12 17 giờ: Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

25.12. 14 giờ 30: Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

26.12 LỄ THÁNH GIA, Bổn mạng nhóm Thăng Tiến hội Thăng Tiến Hôn Nhân Gia

Đình. 14 giờ: Thánh Lễ Cộng đoàn

27.12 Kính Thánh Gioan, tông đồ

28.12 Kính các Thánh Anh Hải Tử Đạo

29.12

30.12 15 giờ - 17 giờ: Chầu Thánh Thể (giáo xứ). Đọc kinh cầu cho Ơn gọi sau Thánh Lễ

chiều (tiếng Việt)

31.12

292 visninger

Siste innlegg

Se alle

Thông Báo quan trọng

Cập nhật hóa về việc Giáo xứ Thánh Svithun phải tiến hành thế nào đối với các biện pháp mới ngăn ngừa sự lây nhiễm của nạn đại dịch covid-19, từ chính phủ và Viện y tế Cộng đồng đề xuất ngày từ đếm ng

Comments


Commenting has been turned off.
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page