top of page
  • Forfatterens bildeSt. Svithun menighet

Oppdatering vedrørende rettelsesprosjekt (kirkefasade og uteområde)

Nå har vi avdekket avløpene fra dekke foran kirken, noe som har ført til lekkasje ganske umiddelbart etter overtakelse i 2012.


Vi fant ut av feilene etter å ha kontaktet han som prosjekterte dekke (etterspent). Han husket at det var sluker innstøpt i dekke og de fant vi etter å ha demontert himlingsplater i rommet under (innvendig - St. Josef lokal).

Etter en omfattende arbeid og fjernt steindekke over samt grav oss ned til membranen fant vi to sluker som var plassert og utført på en måte som helt opplagt ville gå tett. Sannsynligvis har det vært tette avløp fra dekke fra et til to år etter at kirken ble tatt i bruk. Dette har medført at det har stått konstant vann fra membranen til steindekke (ca 20 cm). Derav lekkasjen.


Årsaken til at avløpet er tett er at avløpet som er formet som «en sil» og plassert i en masse som består av noe singel i nederste sjikt med sand over som underlag for steinsetting. Tilsig av sand tetter sluk/avløpsledning uten at en har mulighet for å rense. Det er i tillegg støpt dragere på topp av dekke slik at det for å lede bort vann må være et avløp mellom hver drager. Det manglet et avløp som i stedet var benyttet til avløp fra nærmeste tak nedløp fra ny kirke. Etter at vi lokaliserte avløpene fra dekke gravde vi de fram og fant at samtlige var tett. Derfor høy vannstand på dekke. Vi spyler nå samtlige avløp for å åpne de opp. I tillegg fjerner vi avløp fra tak nedløp og erstatter det med et avløp fra dekke mellom to dragere som pr. dato ikke har avløp. Det er i dette område vi har hatt størst lekkasje ned i etasjen under.

Videre vil vi sette små kumlokk over hvert avløp fra dekke, slik at vaktmester kan inspisere og rengjøre sluk og avløpsledninger hver måned i framtiden. Det vil også settes opp en drift og vedlikeholdsplan for gjennomføring. Når det ikke har vært avløp fra dekke, vil altså vannet fylles opp i hele området fra underkant belegningsstein til membranen (punktert) på dekke. Dette medfører at vannet stiger over membrantekkingen mot kirkeveggen og således trenger inn langs veggen og ned i etasjen under. Vi fjerner derfor all belegningsstein i et 2 meters område fra kirkeveggen på for-plassen og legger ny membran som avsluttes 5 cm opp på kirkeveggvegg. Deretter legger vi beslag 5 cm over OK belegningsstein og 7 cm ned i langs membranen før vi remonterer isolasjon og masser samt belegningsstein. For ytterligere sikring av lekkasjemulighet monterer vi avløpsrenner langs kirkeveggen for å ivareta vanntilstrømning langs kirkeveggen.


Som kjent er u. etg. under for-plassen noe som ble bestemt av kirken selv den tiden kirken ble utvidet, ble bestilt utført av samme uten at det ble sendt inn søknad om igangsettelse. Opprinnelig prosjekt hadde ikke med denne delen. For-plassen og sidefeltene rundt ny kirke var derfor prosjektert på grunn.


Videre var hele utendørsanlegget prosjektert ut fra disse premisser og sendt ut på anbud. Kontrakt med lav byder lå klar for underskrift når menigheten bestemte at hele utendørsanlegget skulle utføres på dugnad. Resultat av dugnaden har ført til følgende:


1. Utførelsen av utendørsanlegget er ikke utført fagmessig. Det en nå ser er nedslående.

2. Drenering rundt bygget inkl. drenering av plassen mellom menighetlokal/kontor og kirken er svært mangelfull og arbeidene for å utbedre forholdet overstiger det en kunne forvente ved kalkulasjon av dette prosjekt, ettersom det ikke forefinnes noen tegninger av utførelsen etter dugnadsarbeidet og ingen opplysninger kunne en ikke forestille seg at arbeidene skulle bli så omfattende som de nå viser seg at de blir. I tillegg er knotteplast langs grunnmur delvis manglende samt ikke lagt høyt nok opp langs vegg.

3. Avløp fra deler av tak nedløpende er lagt ned i søppelrommet hvor det ikke er tilknyttet avløpsnettet, men kommer ut i veggen for deretter å renne ut på gulvet. Blir lagt om.

4. Utførelse av avrenning av overvann fra belegningssteinen er utført via avløpsrenner som ledes til samme avløpssystem som avløpssluker for avløp dekke. Som nevnt tidligere er disse tette. Avløpsrennene er for øvrig OK og vil fungere bra når vi får åpnet avløpssystemet.

5. Avløps løsningen fra dekke er utført på en måte som ikke kan fungere. Disse har ingen mulighet for inspeksjon eller vedlikehold og at de har gått tett relativt raskt er helt naturlig.

6. Når «dugnadsgjengen» har lagt belegningssteinen har de benyttet betong under steinen. Normalt skal disse legges i sand. Ved å benytte betong er det muligens «lettere å legge» men det har medført at svært mye av den steinen som tas opp ikke kan benyttes ved remontering. Håpløs måte å legge belegningsstein på. Medfører stor merkost.


Sluttkommentar


Utførelsen av dugnadsarbeid av denne type arbeid burde ikke tillates. Det krever kompetanse for å finne holdbare løsninger spesielt når det gjelder avrenning fra utomhus arealer som er plassert oppå et dekke med bruksarealer under. Dette gjelder spesielt for utførelse av membraner, beslag og avrenning fra overvann på belegningsstein, men framfor alt for avrenning av dekke under massene for belegningsstein. I dette tilfellet har nærmest alt gått galt. Det viser seg nå at dette «dugnadsarbeidet» koster mer enn det opprinnelig tilbudet på utomhusanlegget kostet, da det ble innhentet opprinnelig tilbud.107 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page