top of page

Sakramentale handlinger og begravelse

Her finner du informasjon forberedelsene og feiringen av de ulike sakramentene i St. Svithun menighet. Vi anbefaler at du leser denne før du kontakter menighetskontoret for å avtale dåp, ekteskap, e.l.

Dåpens sakrament

I dåpen blir barnet gjenfødt som Guds barn og innlemmet i Kirken. Foreldrene velger en eller flere faddere. Hvis man velger to er det anbefalt å ha en kvinne og en mann. For å være fadder med vedkommende være 16 år eller eldre, samt være konfirmert i Den katolske kirke. Det er også mulig å ha det som kalles "vitner." Disse trenger ikke være katolikker. Er den nyfødte i livsfare, kan enhver feire det som kalles «nøddåp». Det som kreves er at den som døper gjør det med den intensjonen, og at vedkommende heller vann over hodet på den nyfødte, og samtidig sier: (Navnet til barnet) , jeg døper deg i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. 

Dersom dere ønsker å døpe deres barn i St. Svithun ber vi om at dere sender en e-post til menighetskontoret med følgende informasjon:

 • Ønsket dato

 • Ønsket språk, og evt. ønsket prest

 • Navn på foreldre og baby

 • Telefonnummer dere ønsker å bli kontaktet på 

Derfor du ønsker å bli døpt som voksen (d.v.s. 7 år eller eldre), ta kontakt med sognepresten eller katekesekoordinatoren.

Konfirmasjon - fermingens sakrament

Konfirmasjonens sakrament meddeles normalt av biskopen til ungdom i 14-15 års alder (9. klasse). I dette sakramentet fullbyrdes dåpen ved at den som konfirmeres mottar fylden av Den hellige ånds gaver. Den som konfirmeres styrkes med den Hellige Ånd og svarer samtidig offentlig ja til Guds kall til å vitne om Kristus i ord og gjerning. Derved får de del i Kirkens apostoliske tjeneste. 

I St. Svithun forbereder konfirmantene seg gjennom to år med katekese. Dette betyr at de må delta på katekese i 8.- og 9. klasse før konfirmasjonen. 


Fermingens sakrament meddeles også når en voksen tas opp i Den katolske kirke. Personer som ønsker å konvertere bør avtale en samtale med en av prestene og delta på troskurs.

Eukaristiens sakrament – kommunion

Mottakelsen av den hellige kommunion fullender den kristne innvielse ved at man sammen med menigheten tar del i Herrens offer. Den katolske kirke anbefaler sterkt at de troende mottar kommunion hver gang de er i messe, så sant de er i full kommunion med Den katolske kirke. Ved å motta Den hellige kommunion, eukaristiens sakrament, trer den troende inn i kommunionen, altså fellesskap, med Gud og med hele Den katolske kirke, det vil si alle de hellige i himmelen, de som renses i skjærsilden for å kunne se Guds herlighet, og de på jorden. 

I St. Svithun forbereder tilbyr vi katekese for barna fra og med 1. klasse. Selve forberedelsen til mottakelsen av den første hellige kommunion begynner i 2. klasse. Mottakelsen av kommunionen skjer normalt i 3. klasse. For å motta førstekommunion er det obligatorisk at man deltar på katekese i 2.- og 3.klasse. 

 

Enhver som ikke kan komme til kirken på grunn av sykdom, alderdom, fengselsopphold eller lignende, kan få motta Den hellige kommunion der de befinner seg. Både prest, diakon, kirkelig assistent eller et familiemedlem kan bringe kommunionen. Dette avtales med sognepresten.

Ekteskapets sakrament

Ved ektevielse er det ektefellene selv som meddeler hverandre ekteskapets sakrament, idet de lover hverandre trofasthet og kjærlighet for livet. Presten stadfester og gir Guds velsignelse til ekteskapet. 

I Norge er en kirkelig vielse gyldig for staten.

Dersom dere ønsker å gifte dere i St. Svithun menighet ber vi om at dere sender en e-post til menighetskontoret med følgende informasjon: 

 • Ønsket dato for vielse, og evt. ønsket prest

 • Ønsket vigselssted

 • Informasjon om brud og brudgoms trossamfunn

 • Eventuell informasjon om tidligere ekteskap

Dere må også delta på ekteskapskurs, mer informasjon om ekteskapskurs i St. Svithun finner dere her.​


Dokumenter som er nødvendig for katolsk ektevielse:

 • Dåpsattester

 • Konfirmasjonsattester

 • Personopplysninger fra folkeregisteret

 • Prøvingsattest fra folkeregisteret

Skriftemålet - forsoningens sakrament

I skriftemålet vender man seg til Gud med anger, syndsbekjennelse, forsett om å gjøre godt igjen og vilje til å gjøre bot. Et grunnleggende trekk ved skriftemålet er selvransakelsen som går forut for feiringen av sakramentet. I skriftemålet gir presten absolusjonen for syndene i Kristi sted, og ønsker den angrende synder velkommen tilbake til fullstendig fellesskap med Kirken. Ved skrifte blir  man helbredet for sin synd, og forsonet med Gud og med Kirken.

I St. Svithun er skriftestolen bemannet en halvtime før kveldsmessene på hverdager, og før søndagsmessene hvis mulig. Man kan også når som helst avtale skriftemål med en av prestene.

Sykesalving

Ved sykesalvingens sakrament viser Gud gjennom salving med hellig olje sin omsorg for og støtte til syke og eldre mennesker. I sykesalvingen mottar de troende et sakrament som lindrer eksistensiell smerte og styrker dem i kamp mot sykdom. Den syke mottar tilgivelse for synd, og nåde til å leve med sykdommen samtidig som håpet om gjenvunnet helse næres. Dette sakrament kan også hjelpe til en fredfull død, men det er viktig å være klar over at sykesalvingen ikke er beregnet på døende. Når man er alvorlig syk, eller står foran en alvorlig operasjon, er sykesalvingen et sterkt tegn på at selv det mest engstelige og ensomme menneske ikke er alene. Vi er alltid under Guds omsorg og omsluttet av hele Kirkens forbønn.

De som ønsker å motta sykesalvingen, eller deres pårørende, kan kontakte en av prestene eller menighetskontoret. Hvis man er i stand til selv å komme til kirken kan man også motta sakramentet der. 

Begravelse og requiemmesse

Når man venter et dødsfall i familien bør man kontakte en av prestene så fort som mulig slik at presten kan gi den døende sykesalvingen eller "vandringsbrødet," d.v.s. nattverden for siste gang, samt fullstendig syndstilgivelse og avlat. Vi vil gjerne gi støtte og hjelp til den døende og de pårørende. Etter at døden har inntruffet kan det holdes en båreandakt. Deretter kan man drøfte med presten hva som er mest passende, en requiemmesse i kirken eller et enklere rituale for begravelse eller kremasjon

Planlegge begravelse:

 • Først må dere kontakte begravelsesbyrået.

 • Etterpå kan dere kontakte menighetskontoret og informere om ønsket språk for seremonien.

 • Tidspunktet for seremoni må fastsettes i samråd med begravelsesbyrå og prest.

 • Dersom det kun skal feires requiemmesse, avtales dette med presten.


St. Svithun menighet har egen gravplass på Eiganes kirkegård, men vanligvis blir man tildelt plass på den kirkegården som ligger nærmest den avdødes bosted.

Ordinasjon - prestevielse

Hvis noen går med tanker om å bli diakon, prest, ordensøster eller ordensbror, kan man gjerne kontakte en av prestene for samtale rundt disse kallstankene. 

I St. Svithun bes det kontinuerlig for preste- og ordenskall, både for dem som forbereder seg og for dem som allerede er i tjeneste. Det feires også kallsmesse 1. torsdag i måneden kl. 18.00. 


Les mer om de norske prestestudentene på steystein.katolsk.no og facebook.com/steystein!

Sakramentale handlinger: Tjenester
bottom of page