top of page
  • Forfatterens bildeSt. Svithun menighet

Planlegging om nytt menighetslokal, kontorer og leilighet

Generell orientering

I mange år har det vært diskutert om et nytt menighetslokal og kontorer i St. Svithun. Etter referatet fra OPAK, tilfredsstiller ikke nåværende kontorer og menighetslokal dagens krav for bruk. Jan Berge sammen med Hai Nam Vy, eiendomssjef i OKB har fått oppdrag å vurdere mulighet for å realisere et nytt menighetshus for St. Svithuns katolske menighet i Stavanger.

Menighetshuset er tenkt plassert på nåværende. Parkeringsplass rett over eks. nåværende menighetslokal (ved siden av det gule huset). For orientering se vedlagte tegninger av nytt menighetslokal.

Dersom nytt menighetshus realiseres er det meningen å rive det gamle rett over gaten. Dette huset er i en forfatning som ikke gjør det lønnsomt å rehabilitere bygget. I tillegg vil en ved å rive huset åpne opp kirken mot St. Olavsgate. Med et tiltenkt nytt grøntareal i skråningen fra steinsatt område ved kirken og ned til St. Olavsgate samt på nåværende parkeringsplass mot de to hvite bolighusene vil hele dette området få en vakker oppgradering samtidig som kirkebygget gjøres synlig fra lavtliggende område. JB Prosjekt AS, arkitekt og Eiendomssjefen i OKB sammen med p. Phu har hatt et avklaringsmøte med Stavanger kommune hvor Byggesak- og Reguleringsavdelingen deltok. På møtet kom det fram at Stavanger kommune har foretatt en reguleringsendring i område med det resultat at kirkens parkeringsplass er omgjort til «parkområde.» Beslutningen henger sammen med en annen reguleringssak i naboområde der en utbygger har fått akseptert dette grøntområde som uteareal i forbindelse med krav om grøntareal til sine utbyggingsplaner. Oslo katolske menighet v/eiendomssjefen har to ganger nektet å avstå dette område i forbindelse med nabovarsel sendt fra tiltakshaver for høyhuset. Dette ble kommunen igjen gjort oppmerksom på i avklaringsmøte. Selv om hvem som helst kan forsøke å regulere på annen manns grunn kan ikke kommunen uten videre godkjenne slik regulering i forbindelse med en byggesak: Vår sak tas videre av arkitekt og JB Prosjekt AS og vi antar at kommunen ganske snart om omgjøre vedtaket.

I så fall skulle planen for nytt menighetslokal og et oppgradert grøntområde for området være mulig å gjennomføre i løpet av et års tid.


Prosjektet

Nytt menighetslokal er tegnet av Absurd arkitekter AS som i sammerarbeid med Jan Berge, pater Phu og Hai Nam har fått gjennomført en prosjekteringsfase som en mener inneholder de fasiliteter som St. Svithun menighet har behov for når eksisterende menighetshus skal rives. Eksisterende administrasjonsbygg velges beholdt da kommunen tidligere sterkt har sagt fra at dette huset er verneverdig. På sikt vil dere være lønnsomt og oppgradere/rehabilitere huset i form av et leilighetsbygg med min 3 leiligheter som kan leies ut. Kontorene i bygget erstattes av nye kontorer i nytt menighetslokalet.

Når eksisterende menighetslokal er revet vil en dandere terrenget fra steinsatt plass langs kirkens langside ned til St. Olavsgate og føye dette sammen med et grøntområde på eksisterende parkeringsplass ved hovedgruppen til kirken til de to hvite bolighusene. Grøntområde beplantes. I prosjektet er innlagt kostnader for rivning av eksisterende menighetshus, opparbeidelse av grøntområde og bygging av nytt menighetshus. Menighetshuset oppføres i 3 etasjer + parkeringskjeller. I tillegg avsettes 2 stk. HC plasser foran inntrukket 1. etg. 1. etg. vil bestå av kontor og møteroms fasiliteter for prester og administrasjonen.

2. etg. vil romme menighetssal/selskapslokal med storkjøkken og våtroms fasiliteter.

3. etg. rommer 2 hybler med egne bad og 2 stk. leiligheter. Totalt areal ca. ca. 580 m2. bruksareal + parkeringskjeller og tekn. rom.


Parkeringskjeller og tekn. rom graves ut/sprenges og støpes opp i stedstøpt betong. Dekke over som hulldekker. Bærekonstruksjoner i stål (søyler/dragere. Dekker over kjelleretasje, 1. etasje og 2. etasje som hulldekker. Fasade i lette konstruksjoner. Glass og platekledning som pusses som kirken.

Tak tekkes med skiferstein som kirken. Storkjøkken inngår i kostoppsett sammen med belysningsanlegg for utomhus/parkarealet.

Videre er medregnet vannboren varme som forsynes av fjernvarmenettet. Bygget fullsprinkles.

Utomhusanlegget utføres som vist på tegningsunderlaget.Vedlagte tegninger illustrere godt bygget og grøntområde som ønsket bygd.


Samlet menighetshus Katolske Olavs gate
.pdf
Last ned PDF • 2.79MB


Nybygg St. Svithun
.pdf
Last ned PDF • 3.28MB


268 visninger

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page